Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.sp38.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sp38.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-23

Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
• niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

Informacje dodatkowe:
• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
• istnieje możliwość powiększenia podglądu strony,
• zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
• focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy spnr38@poczta.onet.pl lub telefoniczny 12 411-65-44.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

• Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
• Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
• W odległości ok. 50 m od budynku szkoły na parkingu przyszkolnym i publicznym jest wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.