Rekrutacja

Rekrutacja

dodano: 22.02.2021

Szanowni Rodzice,
od 1 marca 2021r. do 31 marca 2021r. trwa rejestracja wniosków/zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I szkół podstawowych. Aby zarejestrować wniosek/zgłoszenie skorzystaj z opcji "Wprowadzanie wniosku".

Uwaga! Jednym elementów rekrutacji jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Rekrutacja 2021/2022

Rodziców kandydatów do klas pierwszych informujemy, że rekrutacja elektroniczna do szkół podstawowych odbędzie się w dniach od 01.03.2021.
Zapisów dzieci dokonuje się pod adresem internetowym:
ELEMENTO
Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek, należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca
Jedyne kryteria, jakie obowiązują w rekrutacji zostały zawarte w Uchwale NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.
UCHWAŁA

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: KLIKNIJ TUTAJ

Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są z urzędu Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji.

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące kryteria rekrutacji do klasy I:

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;

2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;

3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt; (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);

4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt;

5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;

6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt; dokument potwierdzający - zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata).

Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO.