Rodo

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)
o przetwarzaniu danych osobowych
w Szkole Podstawowej im. Bractwa Kurkowego nr 38 w Krakowie

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bractwa Kurkowego nr 38 w Krakowie,
ul. Francesco Nullo 23 informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa im. Bractwa Kurkowego nr 38 w Krakowie, ul. Francesco Nullo 23. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest KRZYSZTOF KRALL e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu :
- rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. B RODO),
- realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. coraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- w innych przypadkach Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6. Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą :
- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;
- inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo EdukacjiNarodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

8. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły, facebook’u, gazetkach szkolnych: w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie przez niezbędną ilość czasu lat, a następnie trwale usuwane.

9. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 8 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia – „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”.

10. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

11. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:
1) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
2) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
3) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
4) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
5) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
6) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

12. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.

13. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

14. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

15. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych